تیم ما

تیم متخصص استانبول هومز ®

با اعضای تیم ما ملاقات کنید

استانبول هومز دارای ساختار چند فرهنگی با تیمی بیش از 100 نفر از 17 کشور مختلف است که زبان اصلی ما را در دفتر انگلیسی تشکیل می دهد. تیم ما با بیش از 20 زبان مختلف از جمله انگلیسی، ترکی، هلندی، سويدی، روسی، آلمانی، فرانسوی، عربی، فارسی، چینی، اسپانیایی، پشتو، اردو، پنجابی و غیره صحبت می کنند.

مدیریتمدیران دفترنماینده های فروشویراستارانپشتیبانی