Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

1. AMAÇ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Anayasa tarafından da korunan özel hayatın gizliliği de dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek için düzenlenmektedir.

Bu politikanın amacı, Istanbul Homes tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili kişilere ait kişisel verilerin KVKK Kanununa uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak için yönetim talimatları, prosedür şartları ve teknik bir politika oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Bu politika, istanbulhomes.com/tr’nin ziyaretçilerini ve Istanbul Homes çalışanlarını kapsamaktadır. Istanbul Homes ® uluslarası bir gayrimenkul şirketi olan Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ'nin tescilli markasıdır. istanbulhomes.com/tr Tekçe Overseas Gayrimenkul AŞ tarafından yönetilmektedir. Tekçe Overseas Gayrimenkul A.Ş. tarafından oluşturulan politika, tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde uygulanmaktadır.

Bu politika KVKK Kanuna göre hazırlanmıştır ve Istanbul Homes’un tüm çalışanları tarafından kabul edilmektedir.

Bu noktada Istanbul Homes, çalışanlarının, ziyaretçilerinin ve müşterilerinin bu politikaya katılımını ve desteğini istemektedir. Şirketimiz, bünyesindeki çalışanlara, bu politika hakkında yeterli eğitimi verip, gerekli materyalleri sağlamaktadır.

Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3.1. Istanbul Homes

Istanbul Homes, Tekçe Overseas Gayrimenkul Anonim Şirketi'nin markalarından biridir.

3.2. Açık Rıza

Verilerin işlenmesi için belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

3.3. Anonimleştirme

Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

3.4. Çalışanlar

Istanbul Homes Personeli.

3.5. Hizmet Sağlayıcı

Istanbul Homes'un hizmet aldığı üçüncü bir taraf/şirketin personeli.

3.6. Kişisel Veri Sahibi (Müşteri / Ziyaretçi)

Kişisel verilerin Istanbul Homes tarafından tutulduğu ve işlendiği kişi.

3.7. Kişisel Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin e-posta adresi ve telefon numarası gibi her türlü bilgi.

3.8. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel bilgilerin tam veya kısmen otomatik olarak toplanması, değiştirilmesi, saklanması, kaydedilmesi, açıklanması ya da düzenlenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3.9. Veri Sorumlusu

Istanbul Homes'un hangi kişisel bilgileri tutacağına, bilgilerin nasıl muhafaza edileceğine ve kullanılacağına karar veren kişiler.

3.10. Veri İşlemcisi

Kişisel verileri, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına işleyen gerçek veya tüzel kişiler.

3.11 KVKK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

3.12. KVKK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

3.13. KVKK Kanunu

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

3.14. Politika

Istanbul Homes, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

4. ROLLER VE SORUMLULUKLAR

4.1. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK Kanunu uyarınca kişisel bilgilerin tam veya kısmen otomatik olarak toplanması, değiştirilmesi, saklanması, kaydedilmesi, açıklanması ya da düzenlenmesi gibi kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Istanbul Homes, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve ne için kullanılacağını belirler ve buna yönelik veri kayıt sistemi kurar.

4.2. Veri Sorumlusu Temsilcisi

Veri sorumluları sicilinin kurulmasıyla bir veri kontrol sorumlusuna ihtiyaç duyulacaktır. Veri sorumlusu, verilerin özel halde tutulması, işlenmesi ve gerekli güvenlik adımlarını atılması için yeterli uzmanlığa sahip olmalıdır.

4.3. Veri İşlemcisi

Istanbul Homes’in yetkisi altında, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir.

4.4. Sorumluluk

Kişisel verilerin, gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmesi halinde Istanbul Homes ve veri işleyen kişiler gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Istanbul Homes bir veri sorumlusu olarak, kendisi ve kişisel verilerini paylaşan ilgili kişilerle arasındaki güven sürecini denetler.

5. HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Istanbul Homes, KVKK Kanununa göre kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülüklere sahiptir. Bu yükümlülükler şu şekildedir:

5.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

Istanbul Homes, kişisel verilerin toplanması sırasında ilgili kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi vermekle yükümlüdür:

• Kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
• İlgili kişinin hakları,
• Kişisel verileri korumanın nedenleri.

5.2 Bilgilendirme Yükümlülüğü

Istanbul Homes, KVKK Kanunu 13. maddesi uyarınca söz konusu haklara ilişkin iletilen talepleri info@tekce.com iletişim e-posta adresinden veya 0 212 255 33 55 numaralı telefon numarasından değerlendirerek ilgili kişileri bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu talepler, ilgili kişiler tarafından elle veya KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle iletilmelidir.

5.3. Kişisel Veri Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Istanbul Homes, veri sorumlusu olarak KVKK Kanununun 12. maddesi uyarınca gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

5.4. Veri Sorumluları Siciline Kaydolma Yükümlülüğü

Istanbul Homes, KVKK Kanunu 16. maddesi uyarınca, KVKK Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde veri sorumluları siciline kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Kişisel Veriler

Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adresi, görüntüleri, ödeme bilgileri ve buna benzer diğer tüm bilgiler kişisel veriler olarak kabul edilir.

Istanbul Homes kullanım şartlarında belirtilen üyelik ile alakalı maddelere dayanarak ilgili kişilere air ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bazı verileri muhafaza edebilecektir.

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Bir bireyin ırkı, etnik kökeni, siyasi görüşü, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, herhangi bir vakıf veya kuruluşa üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirleri ve biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veriler olarak kabul edilmektedir.

Istanbul Homes, yasal kanunlarda belirtilmediği sürece asla bu tür kişisel verileri talep etmez.

7. KİŞİSEL VERİ POLİTİKASININ İŞLEYİŞİ

7.1. Kişisel Verileri İşleme İlkeleri

Istanbul Homes, kişisel verilerin işlenmesinde, KVKK Kanunu 4. maddesinde sayılan ilkelere uygun bir şekilde ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara bağlı kalarak hareket etmelidir. Bu çerçevede aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur;

• Kişisel verileri yasal bir şekilde belirli ve hukuka uygun olan sınırlı amaçlarla işlemelidir.
• KVKK Kanunu ve diğer yasal kurallara uygun olarak hareket etme mecburiyetindedir.
• Veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
• Şeffaf olmalı, bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğüne uymalıdır.
• Verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre zarfında muhafaza etmelidir. (bkz. 9. Bölüm)
• Kişisel verileri öngörüldüğü ölçüde işlemelidir. Orantılık ilkesi dikkate alınmalı ve verinin yalnızca gerekli kısmı işlenmelidir.

7.2. Istanbul Homes’un Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Istanbul Homes istenmeyen bilgiler içeren mesajlar ya da e-postalar (spam) göndermek için bir müşteriden herhangi bir kişisel bilgi toplamaz ve kaydetmez. Şirketimiz kişisel verileri aşağıdaki amaçlar için işlemektedir;

• Sosyal ağ bilgileri, internet sitesinde daha iyi ve daha kolay bir deneyim vermek için kullanılır. Facebook, Twitter ve Google Plus gibi bazı sosyal ağ siteleri yalnızca Istanbul Homes internet sitesine giriş yapmak amacıyla kullanılabilir.
• Ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi kişisel ve iletişim verilerini internet sitesine giriş ve kişilerle daha kaliteli iletişim kurabilmek için işler.
• Konum verisi, kullanıcının cep telefonundan tarama yaparken izin verildiği takdirde kullanılan veridir. Istanbul Homes, bulunduğunuz konuma göre mülkler önerir ve size en yakın ofisleri göstermek için konum verilerini işler.
• Demografik, site veya uygulama tarama verileri, kullanıcının ilgi noktalarını analiz etmek ve toplamak için işler. Bu veriler, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi amaçlarıyla kullanılır.

Istanbul Homes yukarıda ifade edilen amaçlara ek olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplamaktadır;

• Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
• Üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,
• Doğrudan pazarlama yapmak,
• Gerektiğinde üyeleriyle direkt iletişime geçmek,
• İletişim verilerinin sağladığı her türlü soru ve ihtiyaca cevap vererek her müşteriyle birebir ilgilenmek.

7.3. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İşlenmesinin Sağlanması

Istanbul Homes, kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde işlenmesi için aşağıdaki teknik önlemleri almaktadır;

• Veritabanı için tüm kişisel verileri depolayacak teknik altyapıyı oluşturmak,
• Kişisel verilerin yasaya uygun olarak işlenmesi ve depolanması için şirket içi organizasyonlar yapmak,
• Teknik prosedürlerin ve muayene sürelerinin raporlanması için gerekli prosedürleri belirlemek,
• Oluşturulan teknik altyapıyı ve süreci incelemek.

Istanbul Homes kişisel verileri hukuka uygun olarak işleme koymak için aşağıdaki yasal önlemleri alır;

• Sözleşmeler, yasal dosyalar ve politikalarla ilgili kişisel verilerin herhangi bir şekilde hukuka aykırı işlemden geçirilmesine karşı gerekli önlemleri almak,
• Üçüncü taraf şirketlerin ve ortakların kişisel veri işlemlerini denetlemek,
• Şirket çalışanlarını kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmek ve eğitmek.

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI POLİTİKASI

8.1. Kişisel Verilerin Yurtiçinde Aktarılması

Istanbul Homes, KVKK Kanunu ve KVKK Kurulu tarafından belirlenen düzenlemelere uygun olarak hareket etmekle yükümlüdür. İlgili kişinin izni olmadan hiçbir kişisel bilgiyi üçüncü taraf şirketlerle paylaşmaz.

Bununla birlikte, KVKK Kanunu ve diğer Anayasal Kanunlardan kaynaklanan yükümlülükler durumunda, kişisel verileri, ilgili adli, resmi veya yasal kurumlara aktarabilir.

8.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Istanbul Homes kişisel verileri işleme ve koruma için yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileri alacak olan ülke gerekli güvenlik önlemlerine sahip olmalıdır. Bu önlemler KVKK Kurulu tarafından kontrol edilmelidir. Gerekli tedbirler yeterli değilse hem Türkiye hem de verileri kabul eden ülkenin veri sorumluları yazılı bir taahhütte bulunmalı ve KVKK Kurulunun da bunu onaylaması gerekmektedir.

8.3. Hangi Kişi/Kuruluşlara Aktarım Yapılmaktadır?

Yetkili kurum ve kuruluşlar: Kamu tüzel kişileri ile ilgili mevzuatları kapsamında talep ettikleri bilgiler 8.1 maddesi uyarınca paylaşılır.

TEKCE Overseas Gayrimenkul Anonim Şirketine bağlı bir marka olan Istanbul Homes’un müşteri programı, kişisel verileri alır, muhafaza eder ve müşterilerin takibini sağlar.

Ayrıca, JivoChat, Google AdWords, Google Analytics, Instagram, Yandex Metrica, Yandex Direct, Twitter, Facebook ve Whatsapp gibi bazı üçüncü taraf yazılımlar ve araçlar, tarama deneyiminizi kolaylaştırmak adına çerezler aracılığıyla kişisel verilerden yararlanmaktadır.

8.4. Kişisel Verilerin Aktarılmasına Yönelik Önlemler

Teknik açıdan alınan önlemler:

• Istanbul Homes, kendi yetkilendirdiği veri işlemcisi kişi veya şirketler tarafından da kişisel verilere yetkisiz erişim sağlanmasını ve verilerin yetkisiz kullanılmasını önlemeye ilişkin gerekli teknik önlemleri almakla yükümlüdür.

İdari açıdan alınan önlemler:

• Istanbul Homes, verilerin hangi taraflara aktarılması gerektiğini belirler ve verilerin nasıl ve ne amaçla aktarılması gerektiği konusunda bir iç politika oluşturur.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

9.1. Verilerin Saklanma Süresi

KVKK Kanununa göre, kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerle ilgili her bilgi kişisel veridir. E-posta adresi ve telefon numarası gibi tüm bilgiler Istanbul Homes tarafından kaydedilir ve güvenle korunur. Bu bakımdan, Istanbul Homes, verileri toplarken ve muhafaza ederken yasalar uyarınca hareket etmekle yükümlüdür.

Bu veriler, korunma amacı (bkz. 7.2) tamamlanıncaya kadar saklanacaktır. Devletin yükümlülüklerine göre, veriler ortalama 2 yıl tutulmakla birlikte, mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye ilişkin farklı bir muhafaza süresi geçerli olabilmektedir. Örneğin, Vergi Usul Kanununa göre, kayıtlar ve kimlik bilgileri 5 yıl saklanmalıdır.

9.2. Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Önlemler

Teknik açıdan alınan önlemler:

• Istanbul Homes kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır. Teknik önlem olarak gerekli tüm sistemler ve kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur.
İdari açıdan alınan önlemler:• Istanbul Homes, gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenen kişisel verilerin korunması için alınan önlemleri denetlemekle sorumludur.
• Istanbul Homes, çalışanları arasında kişisel verilerin korunması hakkında bilinçlendirme için eğitim verir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

10.1. Istanbul Homes’un Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

Istanbul Homes veri sorumlusu sıfatıyla KVKK Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

• Devamlı denetim yapmak,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
• Verilerin ele geçirilmesi halinde Kurul’a bildirilmesi,
• İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmemesi için yeterli teknik donanımın sağlanması.

10.2. Kişisel Verileri Korumak için Alınan Önlemler

Istanbul Homes, kişisel verileri güvende tutmak amacıyla aldığı güvenlik önlemlerine ilişkin yükümlülükleri şu şekildedir:

Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel verinin işlenmesi, aktarılması ve muhafaza edilmesine ilişkin ilgili bölümlerde alınması gereken teknik ve idari tedbirler sıralanmıştır. Istanbul Homes bu tedbirleri eksiksiz olarak almak ve hukuka aykırı erişimi engellemekle yükümlüdür; buna rağmen yine de üçüncü kişilerin kişisel verilere hukuka aykırı erişimi söz konusu olmuş ise; Istanbul Homes ilgililerin zarar görmemesi için bu verilerin korunmasına ilişkin ilgili mevzuata ve Kurul kararlarına uygun şekilde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Verilerin Korunmasında Alınan Tedbirler ve Bunların Denetimi

Istanbul Homes bünyesinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde oluşturulduğu ve kullanıldığı periyodik olarak takip edilerek denetlenir ve bu konuda yetkili kılınan kişi veya kurula raporlanır.

Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

Istanbul Homes, kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşasının engellenmesine yönelik tedbirler almakla ve buna ilişkin iç politika oluşturmakla yükümlüdür. Buna ek olarak Istanbul Homes, söz konusu durumlarda veri sorumlusu olarak, kişisel verileri yetkisiz bir şekilde ifşa edilen kişileri ve KVKK Kurulunu bilgilendirmekle yükümlüdür.

11. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

11.1. Kişisel Verilere İletişim Hakkı

İlgili kişiler, müşteriler ve ziyaretçiler herhangi bir ödeme yapmadan kendi kişisel verilerine erişme hakkına sahiptir. Bu haklar;

• Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

11.2. Kişisel Verilerini Değiştirme veya Sildirme Hakkı

İlgili kişiler, müşteriler ve ziyaretçiler herhangi bir ödeme yapmadan kişisel verilerini değiştirebilme veya silebilme hakkına sahiptir.

Bu haklar;

• Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• İşlenen verilerin otomatik sistemle analiz edilmesiyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlara itiraz etme,
• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

11.3. Kişisel Verilerin Güncelliğinin Sağlanması

Kişisel verilerinize erişme, verilerinizi değiştirme veya silme talebiniz olduğunda aşağıdaki iletişim kanallarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: 0212 255 33 55
E-Posta: info@tekce.com
İstanbul, Avrupa Ofis Adresi: Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. No:2, Avrupa Ofis 9. Blok Ofis No:12, 34010, Cevizlibağ, Zeytinburnu
İstanbul, Anadolu Ofis Adresi: Merdivenköy Mah. Nur Sok. Business Istanbul, A Blok No:1A/410 34732, Göztepe, Kadıköy

Sizinle herhangi bir kişisel veri paylaşmadan önce kimliğinizi onaylamak için gerekli gördüğümüz adımları atacağız. Kişisel verilerle ilgili usule uygun bir şekilde yapılan onaylı isteklere 30 gün içerisinde ya da söz konusu konuda geçerli yasanın gerektirdiği süre içinde yanıt vereceğiz.

11.4. İlgilinin Başvurusu ve Değerlendirilmesi

İlgili kişiler, işlenen kişisel verilere en kısada erişim sağlamak adına Istanbul Homes’a talepte bulunabilirler. Başvurular en kısa sürede veya KVKK Kanununda öngörülen süre içerisinde cevaplandırılır.

İlgili kişiler Istanbul Homes tarafından açıklanacak ve yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilecek temsilciye başvurmalılar. Veri denetleme temsilcisi, bu başvuruları ücretsiz bir şekilde veya KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği bir ücret karşılığında en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu işlemi başlatmak için, ilgili kişiler başvurularını KVKK Yönetim Kurulunun belirlediği veri denetleme temsilcisine göndermelidir. Kurul tarafından başka bir yöntem belirlenmediği sürece başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. İlgilice yapılacak başvuru sırasında ilgilinin hangi hakkını kullandığını açıkça belirtmesi ve varsa bilgi ve belgeleri ile

- Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. No:2, Avrupa Ofis 9. Blok Ofis No:12, 34010, Cevizlibağ, Zeytinburnu, İstanbul

- Merdivenköy Mah. Nur Sok. Business Istanbul, A Blok No:1A/410 34732, Göztepe, Kadıköy, İstanbul

kurumsal adreslerine iadeli taahhütlü mektup yoluyla göndermesi gerekmektedir.

İlgili kişi tarafından yapılan talepler veri denetleme temsilcisi tarafından kabul edilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilir. Belirtilen talebe verilen cevap yazılı veya elektronik ortamda bildirilebilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde Istanbul Homes tarafından gereği yerine getirilir ve şirket hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

Başvurunun Istanbul Homes tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVKK Kuruluna itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

12. ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası, Istanbul Homes tarafından yürütülen mobil platformlar, internet siteleri ve uygulama için geçerlidir.

Istanbul Homes, ziyaretçilerinin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve onlara hem internet sitesi üzerinde hem de mobil uygulamada daha iyi bir hizmet sunmak için çerez kullanmaktadır. Ziyaretçiler diledikleri zaman tarayıcı ayarlarından çerezleri engelleyebilir. Ancak, çerez kullanımını engellemek, internet sitesinin kullanım performansını etkileyebilir.

istanbulhomes.com/tr’yi çerez kullanımını engellemeden kullanan ziyaretçilerimiz, tüm bunları kabul etmiş sayılmaktadır.

13. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Istanbul Homes işbu gizlilik Sözleşmesinde muhtelif zamanlarda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. Kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve ifşası konusunda Gizlilik Sözleşmesinin en güncel versiyonunda bahsedilen kurallar geçerli olacaktır ve bu kurallar sitemizde ilan edilecektir. İşbu Gizlilik Sözleşmesinde madde değişiklikleri yaptığımız takdirde, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden önce Hizmet üzerinde bir bildirim yayınlayarak ya da e-posta yoluyla sizi bilgilendiririz. Bu değişiklikler etkin olduktan sonra Hizmete erişim sağlamaya ya da kullanmaya devam ettiğiniz takdirde bu değiştirilmiş Gizlilik Sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

14. GÜNCELLEME PERİYODU

Veri toplama koşullarımızda değişiklik olduğu takdirde bu politikada değişikliğe gidebiliriz. Değişiklik yaptığımız takdirde yaptığımız değişiklikleri Istanbul Homes üzerinden yayınlayarak ve verileri kaydedilen üyelerimize kayıt oldukları yol üzerinden (kısa mesaj veya e-posta) göndererek ilan ederiz. Bu politika, Istanbul Homes veya KVKK Kanununun hükümleri çerçevesinde güncellenir ve en son güncellemeler tüm ilgili kişilere iletilir.

Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018. Bu Gizlilik Sözleşmesi 25 Mayıs 2018 tarihinde ve bu tarihten sonra Istanbul Homes websitesini ziyaret eden kullanıcılar için derhal geçerli olacaktır.

15. YÜRÜRLÜK

Bu politika, yayınlanır yayınlanmaz mobil platform veya internet sitesinden kaldırılıncaya kadar geçerli olacaktır.

16. GÜVENLİK

Tarafımıza gönderilen kişisel bilgileri, hem aktarım sırasında hem de tarafımıza ulaştıktan sonra kazayla ya da yasadışı olarak imha edilmeye, kayba, değişikliğe ve yetkisiz şekilde açıklanmaya ya da erişime karşı korumak için gerekli olan tüm teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alıyoruz. Bununla birlikte, internet üzerinde veya mobil cihazlarda kullanılan aktarım ve elektronik depolama yöntemlerinin hiçbiri %100 güvenli değildir. Bu yüzden, kişisel bilgilerinizi korumak üzere ticari anlamda kabul gören yöntemleri kullanmaya çabalar, ancak bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

17. ULUSLARARASI VERİ AKTARIMI

AEA'nda ya da İsviçre'de ikamet eden kullanıcılar, kendilerinden veya kendileri hakkında edindiğimiz kişisel verilerinin, işbu Gizlilik Sözleşmesinde açıklanan amaçlar için Amerika Birleşik Devletleri de dâhil olmak üzere, AEA ya da İsviçre dışına aktarılabileceğini, orada işlem görebileceğini ve depolanabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Kullanıcılarımızın mahremiyetine üst düzeyde özen gösteriyoruz ve bu sebeple AB standartları uyarınca yeterli düzeyde veri koruma sağlamak da dâhil olmak üzere, bilgilerinizi korumak için gerekli tüm adımları atıyoruz. Buna, tüm grup şirketleri AEA’ndan işleme aldıkları kişisel bilgileri, Avrupa Birliği veri güvenliği yasalarına göre korumaları gerekmektedir. Bu korumaya, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgi aktarımları için Avrupa Komisyonu’nun Standart Sözleşmeden Doğan Hükümlerini uygulamak da dahildir. Benzer uygun tedbirleri, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla ve iş ortaklarımızla da uygulamaktayız. Dilerseniz gizlilik politikamız hakkında daha detaylı bilgiyi doğrudan alabilirsiniz.

* Güncellenme Tarihi: 21.07.2020