• استانبول
  • سلطان بیلی
  • آپارتمان ها

آپارتمانهای فروشی در سلطان بیلی، استانبول

آپارتمان های آماده تحویل با قیمت های مقرون به صرفه در سلطان بیلیاین آپارتمان های آماده تحویل در یک ساختمان جدید، در چند قدمی با انواع خدمات در سلطان بیلی واقع شده است. این آپارتمان های ارزان فروشی برای اهداف سودآور سرمایه گذاری مناسب هستند.
سلطان بیلی - استانبول2+11, 2
قیمت از49.000 EURاز58.300 USD