• استانبول
  • چیکمه کوی
  • خانه ها

خانه های فروشی در چیکمه کوی، استانبول

خانه های به سبک کلاسیک با نمای جنگل در چکمه کوی، استانبولاین خانه های چشمگیر فروشی در منطقه ای آرام و احاطه شده توسط طبیعت در چکمه کوی واقع شده است. این خانه ها بخشی از یک پروژه لوکس است که بسیاری از ویژگی های مشترک اجتماعی در نزدیکی رودخانه را فراهم میکند.
چیکمه کوی - استانبول4+1, 5+1, 11+24, 5, 11
Verified Priceاز1.350.000 USD